c-76 Fayyaa ( Health) 

FAAYIDAA QULLUBBII ADII

Qote bulaan keenyaa oyruu isaa keessatti qoricha oomishee itti fayyadamaa ture, ammas fayyadamaa jira yoo jenne maal soba qabaree? QULLUBBII ADII ADII (GARLIC) Faayidaalee isaa keessaa muraasa 1. Dhukkuba qufaa (utaalloo), akkasumas dhukkuboota vayirasii fi baakteriyaan dhufan nurraa ittisuuf. 2. Dhiibbaa akka ol hin kaane hir’isuuf 3. Carraa dhukkuboota onnee adda addaan qabamuu hir’isuuf 4. Fayyummaa lafee eeguu irratti gahee guddaa qaba. 5. Rifeensi mataa akka nurraa hin dhumne prootiina taasisu of keessaa qaba. 6. Infekshinii gogaa irratti argaman daaknee yoo itti dibne hedduu nu gargaara. 7. Allerjiwwan gargaraa nurraa…

Read More
beautiful-young-female-doctor-9182291 Health News 

WAAN DOOKTARRI TOKKO DUBARTII ULFA BAASUUF DHUFTE TAKKAAN JETTE!!!

Haasaa dooktora tokkoo fi dubartii tokkoo: DOOKTORA: Akkam nagaa keetii? maaltu gara keenya si fidee? CLIENT: Har’a kanan sin bira dhufeef daa’ima koo duraa ergan da’ee waggaa tokko fi ji’a muraasa. Amma immoo ulfaa’een jira. Ijoollee lama guddisuu hin barbaadu narraa baasaa jedheeni. DOOKTORA: Murteessitee hin barbaadduu ijoollee lama guddisuu? CLIENT: Eyyee dooktar murteesseera hin barbaadu boqachuun barbaada. DOOKTORA: Tole boqachuu barbaadda taanaan akka sirriitti boqattu, isa garaa keessaa dhiisnee isa lafa jiruu mucaa waggaa tokkoo kana ajjeesnuuree? CLIENT: Maaloo! Maaloo! Dooktar maalan sin godhe? Maaf mucaakoo ajjeeftuu? DOOKTAR: Ijoolleekee…

Read More
1448617289699 Health News 

QORANNOO HAARAA WAA’EE ALKOOLII ILAACHISEE!!

Kana dura qorannoowwan hedduunii fi kitaabonni fayyaa dhugaatiin alkoolii fayyaa namaa irratti akka miidhaa qabu yoo ibsaniyyuu baayisanii yoo dhugan malee yoo xiqqeessanii dhugan hoomaa nama hin miidhu jedhu. Sirumaayyuu yoo xixiqqeessanii dhugan qaama keenyaaf faayidaa akka qabutti kaafamaa ture. Haa ta’u malee qorannoon haaraan waa’ee alkoolii ilalchisee dhiyeenya kana gadi dhiifame kan biyya Englanditti waggoota soddomaaf geggeefame akkas jedha. Dhugaatiin alkoolii xiqqoos ta’e guddaan sammuun keenya akka miidhamu taasisa. Haga barbaanne illee xiqqeessinee dhugnu, haga miidhama sammuu keenyaatu xiqqaadha malee hinuma miidha jedha. Maarree akka qorannoon kun jedhutti namni…

Read More
Cervical-Cancer-treatment-in-Turkey Fayyaa ( Health) 

KAANSARIIN ULAA GADAMEESSAA DURSANII ITTISUUN NI DANDA’AMA!!!!

Kaansarii Ulaa Gadameessaa (Cervical Cancer) Kaansariin ulaa gadameessaa kaanseriiwwan biraa irraa karaa hedduu garaagarummaa qaba. 1. KA’UMSI ISAA BEEKAMAADHA Inni jalqabaa kaansariiwwan hedduu waantoota namatti fidan adda baasanii beekuun hin danda’amu. Kaansariin ulaa gadameessaa garuu vaayirasii Human Vapilloma Virus jedhamuun namatti dhufa. Vayirasiin kun gosoota hedduu qaba. Kan dhukkuba kana namatti fidan garuu gosa lama. HPV 16 fi HPV 18 kan jedhamanidha. Vaayirasiin kun kan namaa namatti daddarbu karaa WALQUNNAMTII SAALAA ti! Vaayirasiin kun erga nama qabatee booda waggoota hedduu booda qaama ulaa gadameessaa gara kaansariitti jijjiira. Kan vaayirasii kanaan…

Read More
13332944_1323313891029779_48170588193660503_n Fayyaa ( Health) 

BISHAAN BAAY’ISANII DHUGUUN FAYIDAALEE INNI QABU TORBAN (7)

BISHAAN SIRRIITTI DHUGUU ( DRINKING PLENTY OF WATER) maal nu fayyadaa? 1.Goguu mar’umaanii (constipation) ittisuu keessatti gahee qaba. 2.Dhukkuba kalee kan kidney stone jedhamu kan waanti akka cirrachaa kalee keessatti walitti kuufamuun hedduu nama dhukkubsitu dandeettii akka hin uumamneef gargaaruu qaba. Kana malees kaleen hojii xuraawaa qaama baasuu akka sirriitti hojjatu taasisa. 3.Hojii keenya guyyaa guyyaa keessumattuu warren hojii humnaa hojjatan hojii isaanii irratti akka hin dadhabne gargaara 4.Mataa dhukkubbii ykn mataa bowwuu dandeettii nurraa ittisuu qaba. 5.Dandeettii waa yaadachuu fi yaaduu irratti sammuun keenya bishaan sirriitti argachuun baayyee barbaachisaadha….

Read More
12295388_1178768255484344_7171260702012186050_n Fayyaa ( Health) 

DHIIBBAAN DHIIGAA OSOO HIN BEEKAMIIN NAMA MIIDHA. QORANNAAN ISAA GARUU HEDDUU SALPHAADHA!

DHIIBBAA DHIIGAA YKN “SILENT KILLER” AKKAMIIN OFIRRAA ITTISUU DANDEENYAA? 1.ISPOORTII ykn SOCHII QAAMAA. Yoo xiqqaate torbanitti guyyaa afuriif guyyaatti daqiiqaa 30 ispoortii hojjachuu qabna. Ispoortiin hajjannus dirqama kan leenjisaadhaan ykn mana ispoortiitti hojjatamu osoo hin taane; kanneen akka deemuu, wadaroo irra utaaluu, shubbisuu, fi kkf illee ni ta’a. 2.ULFAATINA HIR’ISUU. Haala nyaataa sirreessutiin, sochii qaamaa gochuun hirisuu dandeenaya. 3.NYAATA DHIIBBAA DHIIGAA HIR’ISUUF GARGAARAN NYAACHUU. Nyaanni qabiyyee sodium tiin xiqqaa ta’eefi qabiyyee potassium fi magnesium olka’aa ta’e dhiibbaa dhiigaa ni hir’isa. Nyaatawwan kunnenis kan akka midhaan callaa; qamadii, garbuu fi kkf….

Read More
What-is-acne-vulgaris Fayyaa ( Health) 

FINNISA MAALTU AKKA FIDUU FI AKKAATAA KAMIIN OFIRRAA BALLEESSUU AKKA DANDEENYU!!!!

FINNISA ( ACNE VULGARIS) by DR KD Finnisni rakkoo gogaa irratti mul’atu yoo tahu xannacha gogaa keessatti argamu afaan ingiliffaan ‘sebaceous gland’ kan jedhamuun wal qabata. Finnisni mallattoo dargaggummaa tahee fudhatamaa ture. Dhugumatti finnisni kan mul’atu yeroo dargaggummaati. Sababni isaas xannachi kun guutummaatti bilchaatee kan hojii jalqabu yeroo dargaggummaa waan taheefi. Baay’inni isaa yoo walcaale malee namni kamiyyuu finnisni qaama isaa irratti hin bahiin hin hafu. FINNISA MAALTU FIDA Wantootni finnisa fidan jedhaman hedduu tahanis keessaa muraasni isaanii;  Xannachi kun yoo baay’inaan hormoonii ‘sebum’ jedhamu kan burqisiisu(maddisiisu) tahe. …

Read More
5-partes-del-cuerpo-que-los-cientIficos-pueden-hacer-crecer-en-un-laboratorio-02 Fayyaa ( Health) 

FAYYAA KALEE KEENYAAF KAN DHIMMINU YOO TA’E WAANTOOTA SADDEET (8) KANARRAA OF HAA QUSANNU

Amaloota kale keenya miidhan kanneen irraa of haa eggannu jedha national kidney foundation! 1.Qorichoota seeraan alaa kan sababa garaagaraatiif faarmaasiidhaa ofii keenyaa bitannu ofitti baay’isuu dhiisuu qabna. 2.Ashaboo nyaata keessanitti baay’isuu. Kun kallattumaan Kaleen keenya sodium ashaboo keessaan argamu dhabamsiisuu irratti qooda waan fudhattuuf ni miidhamti. 3.Bishaan xiqqeessanii dhuguu. Bishaan baay’isanii dhuguun kalee keenyaaf hedduu hedduu fayyada. Kanaaf kana ofitti qusachuu hin qabnu. 4.Nyaata foonii hedduminaan nyaachuu. Kunillee kale keenya qofaa osoo hin taane akkasuma qaamota keenya kan biro illee waan hubuuf xiqqeessinee nyaachuu qabna. 5.Alkoolii bay’isuu. Kunis akkauma qaamota…

Read More
13165910_1300898113271357_1207969565952024389_n Fayyaa ( Health) 

AKKAATAA FUUNUUNA/DHIIGUU FUNYAANII ITTIIN ITTISAN AFRAN (4)

FUNUUNA ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA? YEROO BAAY’EE MALIRRAA KA’AA? 1. Funyaan keenya quba gudaa fi quba elemtuu gidduutti jabeessinee qabachuudhaan gara lafee jalatti argamuutti gadi dhiibuu. 2. Gara fuulduraatti xiqqoo gadi jechuu. Gara dudduubaatti jechuun dhiigni akka ujummoo nyaataa ykn ujummoo qilleensaa seenu taasisa malee dhiiga dhaabuuf hin gargaaru. 3. Gadi ciisuu dhiisuu. Funyaan keenyaa waan dhiigaa jiruuf sadarkaa onnee olitti ( above heart level ) eeguu qabna. Kanaaf gadi ciisuu dhiifnee taa’uu ykn yoo dadhabne ammo mataa keenya ol qabannee ( 30 to 40…

Read More
landscape-1444895176-g-liverkidneyurinary-165927562 Fayyaa ( Health) 

AMALOOTA TIRUU KEENYA MIIDHAN SHANAN (5) IRRAA OF HAA EEGNU!

Amaloota tiruu (liver) keenya miidhan shaman (5) 1. Inni tokkoffaan akkuma beekmu alkoolii baay’isanii dhuguudha. Kunis tiruun keenya qaama alkoolii sana dhabamsiisu waan ta’eef kallattumaan qaama hundaa caalaa kan alkooliin hubamu tiruu keenya. 2. Qorichoota hedduu liqimsuu (overdose). Qorichi mana yaalaa irraa yoo ajajamu miidhaan isaa yaada keessa galee ilaalameeti. Kan baay’ee tiruu keenya miidhuu danda’an yoo ta’emmoo fayyummaan tiruu hordofamee qorichi addaan dhaabama. Kan mana yaalaa alatti ofii kjeenyaa suuqii irraa binnee har’aa boorii fayyadamnu garuu miidhaa guddaa nurraan gahuu danda’a kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabna. 3. Hirriba…

Read More