You are here
landscape-1444895176-g-liverkidneyurinary-165927562 Fayyaa ( Health) 

AMALOOTA TIRUU KEENYA MIIDHAN SHANAN (5) IRRAA OF HAA EEGNU!


Amaloota tiruu (liver) keenya miidhan shaman (5)
1. Inni tokkoffaan akkuma beekmu alkoolii baay’isanii dhuguudha. Kunis tiruun keenya qaama alkoolii sana dhabamsiisu waan ta’eef kallattumaan qaama hundaa caalaa kan alkooliin hubamu tiruu keenya.
2. Qorichoota hedduu liqimsuu (overdose). Qorichi mana yaalaa irraa yoo ajajamu miidhaan isaa yaada keessa galee ilaalameeti. Kan baay’ee tiruu keenya miidhuu danda’an yoo ta’emmoo fayyummaan tiruu hordofamee qorichi addaan dhaabama. Kan mana yaalaa alatti ofii kjeenyaa suuqii irraa binnee har’aa boorii fayyadamnu garuu miidhaa guddaa nurraan gahuu danda’a kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabna.
3. Hirriba dhabuu yokaan hirriba ga’aa rafuu dhiisuu
4. Qaama baay’ee furdachuu fi nyaata gahaa dhabuu ( obesity and poor nutrition). Kaanaafuu furdina keenya hir’isuudhaan BMI keenya haga danda’ame 24 gaditti eeguu qabna
5. Tamboo xuuxuu. Tamboo xuuxuun faayidaama takkallee hin qabu miidhaa irraa kan hafe kanaafuu yoo fayyaa tiruu keenyaa eeguu barbaanne tamboo xuuxuu irraa of eeguu qabna.
Fayyaan faaya
Dr. Gurmessa

Comments

comments

Related posts

Leave a Comment