You are here
13332944_1323313891029779_48170588193660503_n Fayyaa ( Health) 

BISHAAN BAAY’ISANII DHUGUUN FAYIDAALEE INNI QABU TORBAN (7)


BISHAAN SIRRIITTI DHUGUU ( DRINKING PLENTY OF WATER) maal nu fayyadaa?
1.Goguu mar’umaanii (constipation) ittisuu keessatti gahee qaba.
2.Dhukkuba kalee kan kidney stone jedhamu kan waanti akka cirrachaa kalee keessatti walitti kuufamuun hedduu nama dhukkubsitu dandeettii akka hin uumamneef gargaaruu qaba. Kana malees kaleen hojii xuraawaa qaama baasuu akka sirriitti hojjatu taasisa.
3.Hojii keenya guyyaa guyyaa keessumattuu warren hojii humnaa hojjatan hojii isaanii irratti akka hin dadhabne gargaara
4.Mataa dhukkubbii ykn mataa bowwuu dandeettii nurraa ittisuu qaba.
5.Dandeettii waa yaadachuu fi yaaduu irratti sammuun keenya bishaan sirriitti argachuun baayyee barbaachisaadha.
6.Ulfaatina qaamaa humnaa ol ta’e hir’isuu irratti ni gargaara..
7.Namoota alkoolii dhuganiif miira nama jibbisiisu kan erga alkoolii dhuganii booda namatti dhufu (hangover) ni ittisa.
Fayyaan faaya
Dr. Gurmeessaa

Comments

comments

Related posts

Leave a Comment