You are here
beautiful-young-female-doctor-9182291 Health News 

WAAN DOOKTARRI TOKKO DUBARTII ULFA BAASUUF DHUFTE TAKKAAN JETTE!!!

Haasaa dooktora tokkoo fi dubartii tokkoo: DOOKTORA: Akkam nagaa keetii? maaltu gara keenya si fidee? CLIENT: Har’a kanan sin bira dhufeef daa’ima koo duraa ergan da’ee waggaa tokko fi ji’a muraasa. Amma immoo ulfaa’een jira. Ijoollee lama guddisuu hin barbaadu narraa baasaa jedheeni. DOOKTORA: Murteessitee hin barbaadduu ijoollee lama guddisuu? CLIENT: Eyyee dooktar murteesseera hin barbaadu boqachuun barbaada. DOOKTORA: Tole boqachuu barbaadda taanaan akka sirriitti boqattu, isa garaa keessaa dhiisnee isa lafa jiruu mucaa waggaa tokkoo kana ajjeesnuuree? CLIENT: Maaloo! Maaloo! Dooktar maalan sin godhe? Maaf mucaakoo ajjeeftuu? DOOKTAR: Ijoolleekee…

Read More
1448617289699 Health News 

QORANNOO HAARAA WAA’EE ALKOOLII ILAACHISEE!!

Kana dura qorannoowwan hedduunii fi kitaabonni fayyaa dhugaatiin alkoolii fayyaa namaa irratti akka miidhaa qabu yoo ibsaniyyuu baayisanii yoo dhugan malee yoo xiqqeessanii dhugan hoomaa nama hin miidhu jedhu. Sirumaayyuu yoo xixiqqeessanii dhugan qaama keenyaaf faayidaa akka qabutti kaafamaa ture. Haa ta’u malee qorannoon haaraan waa’ee alkoolii ilalchisee dhiyeenya kana gadi dhiifame kan biyya Englanditti waggoota soddomaaf geggeefame akkas jedha. Dhugaatiin alkoolii xiqqoos ta’e guddaan sammuun keenya akka miidhamu taasisa. Haga barbaanne illee xiqqeessinee dhugnu, haga miidhama sammuu keenyaatu xiqqaadha malee hinuma miidha jedha. Maarree akka qorannoon kun jedhutti namni…

Read More
huge-3-16249 Health News 

Daa’imman haadha lamaa fi Abbaa takka irraa dhalatan dhuma bara 2017 akka gara addunyaa keenyaa dhufan….

Kana booda harmee lamaa fi abbaa takkarraa dhalachuun ni danda’ama. Dhukkuba genetics haadha irra gara mucaatti daddarbu ittisuudhaaf jecha akka yaalaatti kan fayyadu malli kun seelii haadholii lamaa walitti makuun ( mitochondria haadha ishii fayyaa irraa fuudhanii gara seelii ishii dhukkuba genetics daddarbu qabduutti dabarsuudhan) mucaan fayyaan akka dhalatu taasisuun ni danda’ama. Hayyoonni fayyaa biyya Ingiliz magaalaa Newcastle yaada kana paarlaamaa biyya Englandiif dhiyeessanii erga mirkaneeffatanii booda mucaan ishii jalqabaa haadha lama qabdu dhuma bara 2017 kana keessa dhalachuuf deemti. Kana booda harmee lama qabaachuun erga danda’amee abbaa lama qabaachuun…

Read More
symbol-male-and-female-md Fayyaa ( Health) Health News 

Dhaqna qabaan dhiiraa maaliif jajjabeeffamaa? Kan durbaa maaf dhorkamaa? Dr. Kiyyaa and Dr. Dhinsaa

FAAYIDAA DHAQNA QABAA DHIIRAA 1. Qulqullina qaama saalaa eeguuf; Gogaan irra keessaa yoo hin citne duuba deebisanii dhiquun ni rakkisa ykn xuriin jala kuufamuu dandaha. 2. Carraan dhukkuboota wal-quunnamtii saalaan daddarbaniin qabamuu ni xiqqaata; Qaamni saalaa dhaqna hin qabamne keessi isaa lallaafaa waan taheef salphaatti dhukkuboota hedduuf saaxilama. 3. Rakkoowwan qaama saalaa mudachuu dandahan ni hir’isa. Gogaan kun duuba deebihee achumaan hafuu ykn immoo fulduratti walcufee duubatti deebihuu diduu ni dandaha. 4. Kaanseriin qaama saalaa namoota dhaqna hin qabanne irratti baay’ata. Maarree dhaqna qabaan mana yaalaatti qofaa akka tahes hin…

Read More
cropped-DR.gurmessa-e1467094937998.jpg Fayyaa ( Health) Health News 

Faayidaa buna dhuguu

Bunna dhuguun faayidaan fayyaaf qabu maali? Dhalli nama buna dhuguu kan eegale jaarraa 15 ffaa dha as akka ta’e ragaan mul’isa. Yeroo ammaa kana akka addunyati bunni dhugaatiiwwan hedduminaan dhugaman keessa tokkodha. Tole ka har’a qorannoo godhameen faayidaa buna dhuguun fayyaadhaaf qabu isinitti hima. Faayidawwan buna kan dubbistanii ; warri duru buna jaalatan jaalala keessan cimsatu,kan buna jibbus yoo jiraate tari yaada keessan jijjirattu jedhen yaada. *Faayidawwan buna kun mee maal fa’a??? 1.Dhukkuba sukkaara ittisuuf. Qorannoon heddu kan mul’isu bunni dursee dhukkuba sukkaara (type-2 diabetes mellitus) nurra ittisuu akka danda’uudha….

Read More