You are here
c-76 Fayyaa ( Health) 

FAAYIDAA QULLUBBII ADII


Qote bulaan keenyaa oyruu isaa keessatti qoricha oomishee itti
fayyadamaa ture, ammas fayyadamaa jira yoo jenne maal soba
qabaree?
QULLUBBII ADII ADII (GARLIC)
Faayidaalee isaa keessaa muraasa
1. Dhukkuba qufaa (utaalloo), akkasumas dhukkuboota vayirasii fi
baakteriyaan dhufan nurraa ittisuuf.
2. Dhiibbaa akka ol hin kaane hir’isuuf
3. Carraa dhukkuboota onnee adda addaan qabamuu hir’isuuf
4. Fayyummaa lafee eeguu irratti gahee guddaa qaba.
5. Rifeensi mataa akka nurraa hin dhumne prootiina taasisu of
keessaa qaba.
6. Infekshinii gogaa irratti argaman daaknee yoo itti dibne hedduu
nu gargaara.
7. Allerjiwwan gargaraa nurraa ittisa
8. Qabiyyee qaamaa cholesterol jedhamu kan yeroo baayyatu
dhukkuba garaa garaaf nu saaxilu nu keessaa hir’isa.
Faayidaalee biroo illee ni qaba.

Comments

comments

Related posts

Leave a Comment