You are here
5-partes-del-cuerpo-que-los-cientIficos-pueden-hacer-crecer-en-un-laboratorio-02 Fayyaa ( Health) 

FAYYAA KALEE KEENYAAF KAN DHIMMINU YOO TA’E WAANTOOTA SADDEET (8) KANARRAA OF HAA QUSANNU


Amaloota kale keenya miidhan kanneen irraa of haa eggannu jedha national kidney foundation!

1.Qorichoota seeraan alaa kan sababa garaagaraatiif faarmaasiidhaa ofii keenyaa bitannu ofitti baay’isuu dhiisuu qabna.

2.Ashaboo nyaata keessanitti baay’isuu. Kun kallattumaan Kaleen keenya sodium ashaboo keessaan argamu dhabamsiisuu irratti qooda waan fudhattuuf ni miidhamti.

3.Bishaan xiqqeessanii dhuguu
.
Bishaan baay’isanii dhuguun kalee keenyaaf hedduu hedduu fayyada. Kanaaf kana ofitti qusachuu hin qabnu.
kalee miidhame

slider_shutterstock_102192061_kopiraj

4.Nyaata foonii hedduminaan nyaachuu. Kunillee kale keenya qofaa osoo hin taane akkasuma qaamota keenya kan biro illee waan hubuuf xiqqeessinee nyaachuu qabna.

5.Alkoolii bay’isuu.
Kunis akkauma qaamota warren kaanii keessumaa tiruu hubu kale keenya illee huba waan ta’eef irraa of eeggachuu qabna.

6.Sigaaraa aarsuu irraa of qusachuu qabna.


7.Sukkaara baay’isanii nyaachuun
illee dhukkuba kale akka fiduu danda’u researchonni adda addaa lafa kaa’anii jiru.
8.Hirriba ga’aa rafuu dhabuu

Comments

comments

Related posts

Leave a Comment