You are here
1448617289699 Health News 

QORANNOO HAARAA WAA’EE ALKOOLII ILAACHISEE!!


Kana dura qorannoowwan hedduunii fi kitaabonni fayyaa dhugaatiin alkoolii fayyaa namaa irratti akka miidhaa qabu yoo ibsaniyyuu baayisanii yoo dhugan malee yoo xiqqeessanii dhugan hoomaa nama hin miidhu jedhu. Sirumaayyuu yoo xixiqqeessanii dhugan qaama keenyaaf faayidaa akka qabutti kaafamaa ture.
Haa ta’u malee qorannoon haaraan waa’ee alkoolii ilalchisee dhiyeenya kana gadi dhiifame kan biyya Englanditti waggoota soddomaaf geggeefame akkas jedha.
Dhugaatiin alkoolii xiqqoos ta’e guddaan sammuun keenya akka miidhamu taasisa. Haga barbaanne illee xiqqeessinee dhugnu, haga miidhama sammuu keenyaatu xiqqaadha malee hinuma miidha jedha.
Maarree akka qorannoon kun jedhutti namni fayyaan sammuu isaa guutummaa guutuutti eegamee akka ta’uuf yoo barbaade TASUMA alkoolii dhuguu hin qabu jedha.

Comments

comments

Related posts

Leave a Comment