You are here
beautiful-young-female-doctor-9182291 Health News 

WAAN DOOKTARRI TOKKO DUBARTII ULFA BAASUUF DHUFTE TAKKAAN JETTE!!!


Haasaa dooktora tokkoo fi dubartii tokkoo:
DOOKTORA: Akkam nagaa keetii? maaltu gara keenya si fidee?
CLIENT: Har’a kanan sin bira dhufeef daa’ima koo duraa ergan da’ee waggaa tokko fi ji’a muraasa. Amma immoo ulfaa’een jira. Ijoollee lama guddisuu hin barbaadu narraa baasaa jedheeni.
DOOKTORA: Murteessitee hin barbaadduu ijoollee lama guddisuu?
CLIENT: Eyyee dooktar murteesseera hin barbaadu boqachuun barbaada.
DOOKTORA: Tole boqachuu barbaadda taanaan akka sirriitti boqattu, isa garaa keessaa dhiisnee isa lafa jiruu mucaa waggaa tokkoo kana ajjeesnuuree?
CLIENT: Maaloo! Maaloo! Dooktar maalan sin godhe? Maaf mucaakoo ajjeeftuu?
DOOKTAR: Ijoolleekee lamaan keessaa erga tokko akka du’an murteessitee isa xiqqaas ta’u isa guddaa; isa garaa keessaas ta’u isa alaa maal si dhibee?
CLIENT: Tole dhiisaa anoo lamaanuu nan guddifadhaa nagaan naa turaa dooktar!

Comments

comments

Related posts

Leave a Comment